آزمایشگاه ها و کارگاه ها1

باغبانی - آزمایشگاه بیوتکنولوژی
گروه آموزشی: باغبانی
سرپرست: علیرضا شاهبداغلو
باغبانی - آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی
گروه آموزشی: باغبانی
سرپرست: علیرضا شاهبداغلو
باغبانی - آزمایشگاه فرآوری و فیتوشیمی
گروه آموزشی: باغبانی
سرپرست: علیرضا شاهبداغلو
باغبانی - آزمایشگاه فیزیولوژی پس از برداشت
گروه آموزشی: باغبانی
سرپرست: علیرضا شاهبداغلو
باغبانی - تجهیزات آزمایشگاه تحصیلات تکمیلی ( دانشکده قدیم)
گروه آموزشی: باغبانی
سرپرست: علیرضا شاهبداغلو
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند